fbpx

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Bujnie.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym bujnie.pl działającym pod adresem bujnie.pl, zwanym dalej sklepem internetowym.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż stojaków na kwiaty i kwietników.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, w oparciu o zapisy ustawy Kodeks Cywilny
 4. Sprzedającym jest Szymon Serej, zamieszkały w Rybniku ul. Pod Lasem 78, kod 44-210, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grow Idea Group Szymon Serej, wpisany do Centralnej Ewidencji Gospodarczej NIP: 6423048738
 5. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 7. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

2. DANE KONTAKTOWE

 1. Adres Sprzedającego: ul. Pod Lasem 78, 44-210 Rybnik
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@bujnie.pl
 3. Numer telefonu: 721-099-066
 4. Kupujący może porozumieć się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresów i numeru/numerów telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

3. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie w sklepie internetowym Bujnie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, działającej pod adresem www.bujnie.pl
 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
  1. wybrać zamawiany produkt poprzez dodanie go do „koszyka”,
  2. podać adres dostawy,
  3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  4. potwierdzić wypełniony formularz zamówienia oraz zakończyć procedurę składania zamówienia poprzez wybór opcji „zamawiam i płacę”.
 3. Wszelkie dodatkowe sugestie Klienta zawarte w części „Uwagi” formularza zamówienia są jedynie sugestią Klienta np. co do parametrów zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.
 4. Zapłata jest warunkiem koniecznym do otrzymania zamówionego przedmiotu.
 5. Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą przelewu internetowego na podany numer konta bankowego. Można również wyrazić chęć zapłaty w inny sposób – w tym wypadku należy skontaktować się ze Sprzedającym przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej pod adresem email: kontakt@bujnie.pl. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku dokonywania płatności poprzez przelew internetowy za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Sprzedającego całej kwoty stanowiącej cenę zamawianego przedmiotu. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, zgodnie z akapitem poprzedzającym lub momentem zapłaty ceny w inny, dopuszczony przez Sprzedającego sposób.
 7. Po dokonaniu zapłaty Klient zostanie automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia.
 8. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania tych danych.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.
 10. Koszt dostawy- w przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do rachunku doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytorów.

4. CENY

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Bujnie.pl są cenami brutto i podawane są w polskich złotych (PLN)
 2. Orientacyjny termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie, zgodnie z 3 ust. 6 niniejszego regulaminu, to od 1 do 10 dni roboczych.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny.
 2. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.
 3. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta.
 4. Zwrot dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. W przypadku niedopełnienia przez Klienta warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia- zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Klienta zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.
 9. Wzór oświadczenia dostępny jest na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: kontakt@bujnie.pl
 10. Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę zakupionego towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

6. REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedającego, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:kontakt@bujnie.pl
 3. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności związane z jej złożeniem, w szczególności opis, datę wystąpienia niezgodności towaru z umową sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania. Powinna także zawierać dane kontaktowe zgłaszającego Klienta.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 6. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sprzedający dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i jak najlepiej oddawały ich wygląd rzeczywisty.
 7. Każdy produkt sprzedawany przez Bujnie.pl jest ręcznie robiony dlatego poszczególne egzemplarze danej serii mogą się nieznacznie różnić swoimi wymiarami.
 8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy pocztowej lub kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 

7. DANE OSOBOWE

 1. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.
 2. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie internetowym bujnie.pl są projektowane oraz tworzone przez Sprzedającego w Polsce.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 4. Klienci posiadający konto w sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem e-mail.
 5. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między sklepem internetowym, a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.